1. sz. Melléklet „GyőrBox Szekrényes Kerékpár Tároló Rendszer” – „GYŐRBOX” Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

A GyőrBox Szekrényes Kerékpár Tároló Rendszer egy új kerékpár tárolási lehetőség Győrben. Az egyedi, erre a célra tervezett kerékpár tárolók a város forgalmasabb csomópontjain található egységes formavilágú  állomásokban vehetők igénybe. A rendszer nem egy átlagos utcai kerékpártároló, hanem a zárt kerékpártárolás egyik új formája, melynek célja, hogy segítse az emberek városon belüli kényelmes, gyors közlekedését.

A GyőrBox rendszer keretein belül 1 állomáson (helyszín a www.gyorbox.hu weboldalon) összesen 16 kerékpár tároló szekrény áll rendelkezésre.

A kerékpártárolók igénybevételére a Használatba vevőknek a GyőrBox kártya segítségével van lehetősége.

A kerékpártárolók a nap 24 órájában igénybe vehetők.

A GyőrBox kártya egy egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya („smart-kártya”), mely egy időben, egy kerékpártároló bérlésére jogosítja fel használóját. A határozatlan érvényességi időre szóló kártya a kártyaértékesítő helyeken és az ügyfélszolgálaton kártya bérleti díj, a használatra vonatkozó bérleti szerződés megkötése, bérlet vásárlása és minimum összeg feltöltése ellenében szerezhető be. A kártyával a GyőrBox Rendszer egyedi megjelenésű, GYŐRBOX jelölésű kerékpár tárolóit közvetlenül a tárolóknál van lehetőség igénybe venni, ahol szekrényenként egy-egy kártyaolvasóval bonyolítható le a bérlés menete.

A kerékpártárolók elektronikusan vezérelt zárakkal vannak lezárva. Az állomásokon kamerás megfigyelő rendszerek működnek.

A GyőrBox Szekrényes Kerékpár Tároló Rendszer Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van, a GyőrBox rendszer üzemeltetője a Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák azon feltételeket, amelyekkel a GyőrBox Rendszer igénybe vehető. Az ÁSZF a GyőrBox Rendszert Használatba vevő és a GyőrBox Rendszer üzemeltetője között kötött, a GyőrBox kártya és kerékpártároló használatára vonatkozó szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az ÁSZF-et a Használatba vevő a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja.

 • A call center elérhetősége: +36 (30) 875-6000

 • A honlap címe: www.gyorbox.hu

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen ÁSZF-ben használt alábbi fogalmak az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

 1. Tároló: a Kerékpártároló állomásokon található, a kerékpárok elhelyezéséért felelős szerkezet. Elemei a TAG olvasó, a kártyaolvasó, a zár és két darab nagy teljesítményű led fényforrás.

 2. Használatba vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki a GyőrBox kártya határozatlan időre szóló használatára a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződést megköti és a pozitív egyenleggel rendelkező GyőrBox kártya birtokában jogosulttá válik a jelen ÁSZF szerint a GYŐRBOX kerékpártároló használatára.

 3. GyőrBox kártya: a kártyaértékesítő helyeken és a központi ügyfélszolgálati irodában határozatlan időre használatba vehető mágnes kártya.

 4. Bérlés: a GYŐRBOX kerékpártároló használata a Használatba vevő által, az ÁSZF-ben meghatározott időtartamban és meghatározott módon történik.

 5. Kerékpártároló állomás: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül található, a GYŐRBOX kerékpárkölcsönző igénybevételére szolgáló hely, amely meghatározott számú tárolóból áll.

 6. Diszpécser központ/call center: a Használatba vevők, érdeklődők által hívható központ, ahol a diszpécserek tájékoztatást adnak a Rendszer működéséről, regisztrálják a felmerült hibákat, észrevételeket, gondoskodnak a műszaki problémák, egyéb hibák elhárításáról. 

  Tel.: +36 (30) 875-6000

  E-mail: ugyfelszolgalat@gyorbox.hu

 7. Központi ügyfélszolgálati iroda: a Használatba vevő a GyőrBox kártyára vonatkozó GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződést megkötheti, a GyőrBox kártyát a GYŐRBOX kerékpártároló bérléshez beszerezheti, a kártyára a kívánt összeget feltöltheti, ÁFA-s számlát igényelhet, pótolhatja elvesztett, sérült kártyáját, személyesen tehet hibabejelentést, és teljes körű ügyintézést végezhet. Koordinálja a kártyaértékesítő helyek munkáját. A személyes hibabejelentést az Ügyfélszolgálat a diszpécser központ felé írásban továbbítja, rendszerbeli, technikai problémák megoldásában egyéb módon nem kompetens.

Az iroda címe és nyitvatartása, és elérhetőségei:

Látogatóközpont / Tourinform Győr

Cím: 9021 Győr, Baross Gábor út 21.

Tel.: 06 (96) 311-771, 06 (96) 336-817

E-mail: gyor@tourinform.hu

Nyitvatartás:

Hétfő – péntek: 9.00 – 17.00

Szombat: 9.00 – 14.00

8. Szerviz: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.

9. Kártyaértékesítő helyek: szerződött partnerek, ahol a Használatba vevő a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződést megkötheti, a GyőrBox kártyát (mágnes kártyát), illetve a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződést a GYŐRBOX kerékpártároló bérléshez beszerezheti, a GyőrBox kártyára a kívánt összeget feltöltheti.

A Kártyaértékesítő helyek aktuális listája, címei és nyitvatartásuk a www.gyorbox.hu honlapon érhető el.

 1. Üzemeltető: a GyőrBox Rendszer üzemeltetője a Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft. (cégjegyzékszám: 11-09-022843, székhely: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. F épület II. emelet, adószám: 24951089-2-11, e-mail cím: office@cycleme.hu).

 2. Rendszer: A GyőrBox Szekrényes Kerékpár Tároló Rendszer elnevezésű kerékpártároló rendszer.

 3. GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés: az Üzemeltető és a Használatba vevő között létrejövő eseti vagy tartós jellegű, a GYŐRBOX kerékpártároló és a GyőrBox kártya használatára vonatkozó szerződés, amelynek hatálya alatt a Használatba vevő jogosult a GYŐRBOX kerékpártárolót használni. A GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés létrejön a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés Kártyaértékesítési helyeken vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában történő megkötésével.

 4. Weboldal: az Üzemeltető által üzemeltetett www.gyorbox.hu internetes honlap.

II. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Győr város közigazgatási határán belül az Üzemeltető által nyújtott, a Rendszerrel kapcsolatos valamennyi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található tájékoztatóban található.

A Rendszer használatára vonatkozó GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötésére 14 éven aluli személy nem jogosult. Az Üzemeltető a 14. életévét betöltött természetes személy vonatkozásában a GyőrBox kerékpár igénybevételére vonatkozó szerződéseket a Ptk. 2:12.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti, a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekinti, és ezeknek a szerződéseknek a megkötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulását nem követeli meg.

A GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötésével a Használatba vevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF rendelkezései a Használatba vevő és az Üzemeltető között létrejövő GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződésre külön írásbeli kikötés nélkül is kötelezőek.

A jelen ÁSZF 2018. szeptember 11. napjától, határozatlan időre hatályos. Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et és annak mellékleteit bármikor módosítani, a módosítások a módosításkor érvényben és hatályban lévő GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződésekre is kiterjednek. Az esetleges módosítás a Weboldalon található Hirdetmények alatt annak hatályba lépését megelőző 10 nappal kerül közzétételre, majd ezt követően az Információ/Szerződések alatt történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Amennyiben a Használatba vevő az ÁSZF módosuló feltételeit nem kívánja magára nézve tudomásul venni, abban az esetben jogosult az ÁSZF módosításának Hirdetmények alatt történő közzétételétől számított 10 napon belül az általa megkötött GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés(ek)et azonnali hatályú írásbeli felmondással megszüntetni. A megszüntetés abban az esetben tekinthető hatályosnak, amennyiben az ÁSZF felmondás indokaként szolgáló módosításának hatályba lépésének napjától számított 10 napon belül a Használatba vevő GyőrBox Kártyáját az Üzemeltető részére a Központi ügyfélszolgálati irodában vagy valamely Kártyaértékesítő helyen visszaadja. A GyőrBox Kártya visszaadásának elmulasztása a felmondást hatálytalanná és érvénytelenné teszi.

Azon kérdésekben, melyet az ÁSZF, illetve a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés nem szabályoz, a Magyarországon mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok irányadóak. Az ÁSZF-re és a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződésre a magyar jog irányadó.

III. Kerékpártároló bérlési lehetőségek / GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződések

A GyőrBox kerékpártároló igénybevételére jogosító GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés tartós jelleggel köthető meg. A GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötésével az ilyen szerződéssel rendelkező Használatba vevő jogot szerez arra, hogy a GyőrBox kerékpártárolót bármikor igénybe vehesse annak üzemidejében.

III.1. Tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés

A tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötése és aláírása minden esetben személyesen, a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítési helyeken történik. A tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötését követően az Üzemeltető a szerződést kötő Használatba vevő részére GyőrBox kártyát bocsát ki. GyőrBox kártya kiváltása csak tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés útján lehetséges. A tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés időtartama (hatálya) megegyezik a megvásárolt GyőrBox bérlet érvényességi idejével. A megvásárolt GyőrBox bérlet érvényességi idejének lejártát követően a Használatba vevő új bérletet kizárólag Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítési helyeken tud vásárolni, amely új tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötésével és aláírásával jár.

Egy adott, 18 éven felüli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb négy hatályos tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződéssel rendelkezhet. Egy adott természetes személy egy hatályos tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes GyőrBox kártyával rendelkezhet, és ennek megfelelően 18 éven felüli természetes személy Használatba vevő egyidejűleg négy GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződéssel, négy GyőrBox kártyával rendelkezhet és egyidejűleg legfeljebb négy GyőkBox kerékpártárolót bérelhet.

Egy adott, 18 éven aluli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb egy hatályos tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződéssel rendelkezhet.

Egy adott, 18 éven aluli természetes személy egy hatályos tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes GyőrBox kártyával rendelkezhet, és ennek megfelelően 18 éven aluli természetes személy Használatba vevő egyidejűleg egy GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződéssel, és egy GyőrBox kártyával rendelkezhet és egyidejűleg legfeljebb egy GyőkBox kerékpárt kölcsönözhet.

Egy adott nem természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb tíz hatályos tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződéssel rendelkezhet. Egy adott nem természetes személy egy hatályos tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes GyőrBox kártyával rendelkezhet. Tíz GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés felett, illetve GyőrBox kártyára vonatkozó igény esetén a nem természetes személy kérelmét az Üzemeltető hagyja jóvá előzetesen, és engedélyezi a nem természetes személlyel történő GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötését.

A tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötéséhez az Üzemeltető a szerződéskötéskor az alábbi adatokat kéri a tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződést megkötni kívánó természetes személy Használatba vevőtől:

 • név, születési név

 • állampolgárság,

 • a magyarországi lakóhely címe vagy lakóhely és tartózkodási hely (mindkettő megléte esetén)

 • személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma

 • születési hely, idő

 • anyja neve

 • mobiltelefonszám

 • e-mail cím

A fenti adatok igazolására magyar állampolgár esetén érvényes magyar személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, kártya formátumú jogosítvány vagy útlevél), külföldi állampolgár esetében érvényes személyazonosító okmány, a lakóhely vagy lakóhely és tartózkodási hely egyidejű igazolása céljára pedig – magyar és külföldi állampolgárok esetében egyaránt – a magyar hatóságok által kiállított érvényes lakcímkártya szükséges. A Használatba vevő az adatai változása esetén 5 napon belül köteles az Üzemeltetőt értesíteni és a változást alátámasztó dokumentumokat az Üzemeltető részére bemutatni a Kártyaértékesítő helyen vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában.

A nem természetes személy, intézmény, civil szervezet Használatba vevő, amennyiben Magyarországon nyilvántartásba vételre került, abban az esetben a hatályos cégkivonatával vagy nyilvántartásba vételét igazoló egyéb okirattal és képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányával (aláírás-mintájával); amennyiben Magyarországon nyilvántartásba vételre nem került, abban az esetben a külföldön történt nyilvántartásba vételét, valamint képviseletre jogosultjának képviseleti jogosultságát igazoló okirattal köthet tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződést. A megjelent cégjegyzésre jogosult képviselő a saját személyazonosságát a szerződéskötés előtt a természetes személyekre vonatkozó szabályok szerint igazolni köteles. A cégjegyzésre jogosult helyett eljárhat meghatalmazott is, amely esetben a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell mind a képviseletre jogosult, mind a meghatalmazott fentiekben felsorolt személyes adatait.

A GyőrBox kártya az azt jogszerűen használó személyt feljogosítja a GyőrBox kerékpártároló állomásain található kerékpártárolók használatára.

A GyőrBox kerékpártároló kártya alapján természetes személy Használatba vevő esetén kizárólag azon személy jogosult a GyőrBox kártya használatára, akinek a részére az adott GyőrBox kártya kibocsátásra került. Amennyiben a Használatba vevő másra átruházza a részére kibocsátott GyőrBox kártyát, a GyőrBox kártyát utóbb ténylegesen használó bármely harmadik személy tevékenységéért, az általa esetlegesen okozott károkért az Üzemeltetővel szemben az a Használatba vevő felelős, akinek a részére a GyőrBox kártya ki lett bocsátva. Az Üzemeltető a GyőrBox kártya használatával kötött GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződéseket minden esetben úgy tekinti, hogy a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződéseket az a Használatba vevő kötötte, akinek a részére az adott GyőrBox kártya ki lett bocsátva.

A nem természetes személy Használatba vevő a részére kiállított kártyákat az általa meghatározott természetes személyek részére adhatja át, használat céljából. A nem természetes személy Használatba vevő felel az Üzemeltetővel szemben mindazon személyek tevékenységéért, valamint az általuk okozott károkért, akiknek a GyőrBox kártyákat használat céljából átadta.

A Használatba vevő a részére kiállított GyőrBox kártyán található egyenleget sem részben, sem egészben nem viheti át másik Használatba vevő részére kiállított kártyára. A GyőrBox kártyához kapcsolódó egyenleg minimális összegét a Weboldalon található tájékoztató tartalmazza. Az egyenlegfeltöltések száma nem korlátozott, az összege az egyenleg minimum mértékében korlátozott.

III.1.1. A GyőrBox kártya

A GyőrBox kártya egy egyedi azonosítóval ellátott műanyag kártya, mely egy kerékpártároló bérlésére jogosítja fel a kártya használóját.

GyőrBox kártyát igényelni a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötésével és a GyőrBox kártya díjának megfizetésével, illetve a minimum összeg feltöltésével a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában lehetséges, melyek címei a Weboldalon érhetők el.

A GyőrBox kártya érvényességi ideje megegyezik a tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés lejárati idejével. A GyőrBox kártya lejárati ideje a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában új bérlet megvásárlásával meghosszabbítható.

Ha a Használatba vevő a részére kiállított GyőrBox kártyát elveszti, megrongálja vagy más módon használhatatlanná teszi, illetve az használhatatlanná válik, új GyőrBox kártyát csak hatályos vagy újonnan megkötött, tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés alapján igényelhet. A Használatba vevő felelős a részére kiállított GyőrBox kártyáért és annak szerződésszerű használatáért. A GyőrBox kártya elvesztéséből és annak nem szerződésszerű (visszaélésszerű) felhasználásából eredő károkért az a Használatba vevő felel, akinek a részére az adott GyőrBox kártya ki lett állítva.

A Használatba vevő köteles a részére kiállított GyőrBox kártya elvesztését, megsemmisülését vagy megrongálódását az Üzemeltető felé az észleléstől számított legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül jelezni, személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítő helyek valamelyikén vagy telefonon a call centeren keresztül.

III.1.2. Bérlet és kártya díj

A GyőrBox kártya használatához a Rendszerhez való hozzáférést biztosító bérlet vásárlása szükséges. A bérlet díja és a GyőrBox kártya díja a Weboldalon kerül feltűntetésre.

A bérletek a GyőrBox kártyaigényléssel, illetve a GyőrBox kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a Kártyaértékesítő helyeken, új GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg.

Ezen felül a GyőrBox kártya kiváltásakor minimum 2.000,- Ft- összeget fel kell tölteni minden egyes kiváltott GyőrBox kártyára. A feltöltött összeg a bérlet, illetve a bérlet lejárta után egy hónapon belül vásárolt újabb bérlet érvényességének ideje alatt használható fel. A bérlet lejárta utáni egy hónapon belül a fel nem használt összeget a Kártyaértékesítő helyeken visszafizetjük, e határidő lejártát követően az Üzemeltető visszatérítésre nem köteles. A GyőrBox kerékpártároló bérlésének díja a feltöltött pénzösszegből kerül levonásra. Amennyiben a Használatba vevő egyenlege nulla lesz vagy mínuszba megy, vagy a GyőrBox kártya érvényessége lejár, a GyőrBox kerékpár használatára vonatkozó jogosultsága a Használatba vevőnek megszűnik. Ebben az esetben a Tároló szaggatott csipogó hangjelzést ad. A GyőrBox kártya újbóli feltöltésekor a mínusz egyenleget rendezni kell, majd ismét minimum 2.000,- Ft-tal fel kell tölteni. A GyőrBox kártya feltöltésére a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában van lehetőség.

III.1.3. Bérlés díja

Minden megkezdett, új bérlés megkezdett órája bérlésnek számít, mely kiszámlázásra kerül. A bérlés díja a Weboldalon kerül feltűntetésre.

III.1.4. Bérlés GyőrBox kártyával

A GyőrBox kártyával a Használatba vevő közvetlenül a Tárolónál tudja a bérlést megkezdeni. A GyőrBox kerékpártároló használatbavételéhez érintsük kártyánkat a tárolón található kártya olvasóhoz. Ezután hang és villogó fényjelzést kapunk, majd a kerékpárttároló ajtó rögzítő zár kinyílik. A fényjelzés villogása alatt a kerékpártároló kinyitható. Ha ez nem történik meg, a zár visszazár. A bérlés megkezdése után a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. Ha esetleg hibát észlel a kerékpártárolón (vandalizmus, törések stb.) visszazárható térítésmentesen. A hibás kerékpártárolóról jelzést adhat le az ügyfélszolgálatnál.

III.2. Minden Használatba vevő számára

 1. Áramszünet vagy a Tároló állomásokon lévő akkumulátorok meghibásodása/lemerülése esetén a Használatba vevő a Tárolóból a kerékpárt nem tudja kivenni. Az Üzemeltető felhívja a Használatba vevők figyelmét arra, hogy amennyiben olyan Tárolóba kerül a kerékpár elhelyezésre amely nem működik, abban az esetben a működés helyreállításáig, a hiba elhárításáig a Használatba vevő újabb GYŐRBOX kerékpártárolót nem tud bérelni.

 2. A Bérlést követően a Használatba vevő a GYŐRBOX kerékpártárolót zárja, ez a Bérlés befejező időpontja, amelyet a Tároló fejegységébe beszerelt kártyaolvasó rögzít.

 3. Az Üzemeltető szavatol azért, hogy a GYŐRBOX kerékpártároló műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra és hogy a Bérlés időtartama alatt harmadik személynek a GYŐRBOX kerékpártárolóra nincs olyan joga vagy igénye, amely a Használatba vevőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.

III.3. A GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések minden Használatba vevő számára

 1. Az Üzemeltető jogosult a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződést, minden előzetes felszólítás nélkül, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Használatba vevő vagy azon harmadik személy, aki részére a Használatba vevő a GyőrBox kártya vagy a GyőrBox kerékpártároló használatát átengedte, a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti. Felmondás esetén a Használatba vevő vagy az általa felhatalmazott, a Rendszert használó személy köteles azonnal a Rendszer használatával felhagyni, a GyőrBox kerékpártárolót kiüríteni és a GyőrBox kártyát a Kártyaértékesítő helye valamelyikén vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában leadni. Az Üzemeltető a GyőrBox kártya leadásának elmaradása esetén is – a felmondással egyidejűleg – a GyőrBox kártyát érvényteleníti. A GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés felmondásával egyidejűleg a felmondással érintett GyőrBox kártyán található egyenleget az Üzemeltető jogosult megtartani szerződésszegési kötbér jogcímén, annak visszakövetelésére a Használatba vevő nem jogosult. Amennyiben Használatba vevő több GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződéssel rendelkezik a felmondás időpontjában, az Üzemeltető jogosult valamennyi GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés azonos okból eredően azonnali hatályú felmondással megszűntetni.

 2. A GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés felmondása esetén Üzemeltető jogosult arra, hogy a Használatba vevővel újabb GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötését visszautasítsa, amely kizárólag az Üzemeltető egyoldalú döntésétől függ.

 3. A Használatba vevő a tartós jellegű GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződést bármikor jogosult egyoldalú, az Üzemeltető részére megküldött írásbeli jognyilatkozattal megszűntetni. A nyilatkozat az Üzemeltető részére eljuttatható postai úton vagy személyesen leadható a Központi Ügyfélszolgálati Irodában. A nyilatkozattal együtt a Használatba vevő köteles a GyőrBox kártyát is visszajuttatni az Üzemeltető részére. A jognyilatkozat alapján az Üzemeltető a GyőrBox kártyát érvényteleníti, és az azon lévő, fel nem használt összeget 15 (tizenöt) napon belül visszafizeti a Használatba vevő részére. A GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés a GyőrBox kártya érvénytelenítésével egyidejűleg szűnik meg.

IV. A GYŐRBOX KERÉKPÁRTÁROLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

 1. Amennyiben a Használatba vevő a GyőrBox kerékpártárolót a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés lejártakor a Tároló állomás hibája miatt nem tudja kiüríteni, köteles az Üzemeltetőt erről haladéktalanul telefonon értesíteni és az egyeztetettek szerint eljárni.

 2. A Használatba vevő a GYŐRBOX kerékpártárolót köteles a dolog rendeltetésének megfelelően, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használni.

 3. A Használatba vevő köteles a GYŐRBOX Kerékpártárolót az érvényes szabályok szerint, kíméletesen és szakszerűen használni.

 4. A Használatba vevő a GyőrBox Kártya és Kerékpártároló Bérleti Szerződés megkötésével, és a GyőrBox kerékpártároló tényleges használatbavételével kijelenti, hogy a GYŐRBOX kerékpártároló használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a Bérlés alatt a neki felróható okból bekövetkező esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Használatba vevő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni- és felelősségbiztosításáról.

 5. Használatba vevő a Tároló használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a Tároló műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy Tároló állapota tárolásra alkalmas.

 6. Használatba vevő köteles a GYŐRBOX kerékpártárolót megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni. 

 7. A Használatba vevő a GYŐRBOX kerékpártárolón semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.

 8. Tilos a GYŐRBOX kerékpártárolót másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A GYŐRBOX kerékpártárolót kizárólag a Használatba vevő használhatja, kivéve a jogi személy Használatba vevőket, akikre a II.1. pontban rögzített szabályok irányadóak.

 9. A Használatba vevő a GYŐRBOX kerékpártárolóval kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, lopásról, a Használatba vevő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a +3630 875-6000 számot, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.

V. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

 1. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a GYŐRBOX Kerékpártárolót nem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak megfelelően használta, illetve amennyiben a Használati szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szerint a Használatba vevőt terhelő kötelezettségeknek nem tett eleget. A Használatba vevő ezen kárfelelőssége teljes körű.

 2. Üzemeltető a GYŐRBOX kerékpártároló nyilvánvaló esetleges sérüléseiért, egyéb károsodásaiért való használói felelősség érvényesítésétől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben a Használatba vevő a GYŐRBOX kerékpártároló használatának megkezdése előtt a sérüléseket, a károsodást a +36 (30) 875-6000 számon bejelenti. Ez a rendelkezés nem zárja ki Üzemeltető azon jogát, hogy a kárt okozó Használatba vevővel szemben igényt érvényesítsen.

 3. Üzemeltető a Használatba vevővel szemben polgári jogi és adott esetben büntető jogi igényét a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti.

 4. A vagyonvédelem érdekében az állomások folyamatos videó megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek rongálás, meghibásodás vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.

VI. ADATVÉDELEM

 1. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon, (www.gyorbox.hu internetes oldalon) elérhető, amit a Használatba vevő a Használati szerződés megkötésekor megismert, és a Használati szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadott.

VII. PANASZKEZELÉS

 1. A Rendszerrel kapcsolatos panaszokkal a Használatba vevő a Központi Ügyfélszolgálati Irodán keresztül fordulhat az Üzemeltetőhöz, annak jelen ÁSZF-ben feltűntetett elérhetőségein.

 2. A panaszról jegyzőkönyv kerül felvételre, melyet a Központi Ügyfélszolgálati Iroda írásban továbbít az Üzemeltető felé.

 3. A panaszra az Üzemeltető annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban ad érdemi választ a panaszos részére, amennyiben a panasz előterjesztésekor elérhetőségeit megadta. Anonim módon előterjesztett panasz kivizsgálására nem köteles az Üzemeltető.

 4. Már elbírált panasz ismételt elbírálására nem kerül sor.

 5. Az Üzemeltető a panaszról készült jegyzőkönyvet és a vizsgálat eredményét 5 (öt) évig köteles megőrizni,

 6. A panasz Üzemeltető általi elutasítása esetén a panaszos a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a., telefon: 06-96-520-217, fax: 06-96-520-218, e-mail: bekelteto@gymskik.hu) fordulhat.